Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva društvu ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., Veliki kraj 132, 32 270 ŽUPANJA; na broj faksa: 032/827-986; putem mail-a: martina@cistoca-zu.hr ili donijeti osobno u društvo ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne Novine“ broj 12/14, 15/14).

Za Službenika za informiranje sukladno Odluci Direktora imenovana je Martina Knez, dipl. iur. koja je zaposlena na radnom mjestu Rukovoditelj službe pravnih, kadrovskih i općih poslova.

Izvješća službenika za informiranje

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

BETA VERZIJA WEB STRANICE - Neke funkcije i stranice trenutno nisu dostupne jer je stranica u izradi.
This is default text for notification bar