MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD – ZELENI SPREMNIK

ODLAŽE SE:

ZABRANJENO ODLAGATI:

  • šuškava ambalaža od grickalica, slatkiša, kave ili tjestenine
  • otpad od pometanja i usisavanja
  • prljava i masna folija
  • prljavi i masni papir
  • celofan
  • ambalažni stiropor
  • gumeni predmeti
  • porculan
  • pelene, higijenski ulošci, vata
  • otpadni pijesak od kućnih ljubimaca
 • meso, riba, kosti

 

X zemlja, kamenje, građevinski otpad (cigla, šuta, beton, pločice)

X životinjski ostaci i lešine životinja

X vrući pepeo

OTPADNI PAPIR I KARTON – PLAVI SPREMNIK

ODLAŽE SE:

ZABRANJENO ODLAGATI:

 • novine, časopisi, katalozi
 • pisma, kuverte, čestitke
 • knjige, slikovnice
 • bilježnice
 • vrećice od papira
 • manje kartonske kutije
 • ambalaža od papira i kartona
 • kutije od prehrambenih i kozmetičkih proizvoda
 • kutije od jaja
 • kutije od obuće

 

 

X onečišćeni i masni papir, 

X vlažne maramice

X samoljepljive folije i naljepnice

X fotografije, foto papir, ostaci od tapeta

X papir s folijom i plastikom

X tetrapak ambalaža

PLASTIKA – ŽUTI SPREMNIK

ODLAŽE SE:

ZABRANJENO ODLAGATI:

 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu 
 • boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, 
 • oprane čaše i posude od jogurta, sira i slično
 • zaštitnu ambalažu za razne prehrambene proizvode od stiropora
 • boce za osvježavajuće napitke, plastične tanjure, pribor za jelo, TetraPak ambalažu i slično
 •  

 

X šuškava ambalaža od grickalica, slatkiša

X plastična ambalaža od opasnih tvari (pesticidi, boje, lakovi, otapala…)

X ambalaža od motornih ulja i maziva

 

 

BIOOTPAD – SMEĐI SPREMNIK

ODLAŽE SE:

ZABRANJENO ODLAGATI:

 • ostaci od pripreme hrane
 • ostaci voća i povrća, ljuske jaja
 • talog kave, vrećice čaja
 • uvelo cvijeće, pokošena trava, granje
 • lišće, kora drveta, piljevina, borove iglice, 
 • ohlađeni pepeo, papirnate maramice,
 • male količine papira u koje su bili zamotani ostaci hrane
 •  

X šuškava ambalaža od grickalica, slatkiša

X tekući ostaci kuhane hrane

X meso, riba, kosti, koža

X mliječni proizvodi, ulja, masti

X obojeni i lakirani drveni otpad

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke.

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, a prema njemu prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje pa drugi postupci oporabe, dok je postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom. 

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.
Otpad koji se može reciklirati: papir, karton, staklo, plastika, metal, zeleni tj. biorazgradivi otpad.
Opasni otpad: baterije, akumulatori, motorna ulja, lijekovi, kemikalije.

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. pruža javnu uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i razvrstanog otpada od kućanstava i korisnika koji nisu kućanstva, vodi sve evidencije te sudjeluje u programu održivog gospodarenja i zbrinjavanja otpada na području grada Županja, te Općine Bošnjaci, Gradište, Štitar i Cerna.

Sakupljeni miješani komunalni otpad odlaže se i zbrinjava na odlagalištu komunalnog otpada „Stara ciglana“ u gradu Županja.

ZAKONODAVNI OKVIR:

Zakon o gospodarenju otpadom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html

Zakoni i propisi objavljeni su na stranici:

http://www.haop.hr/hr/propisi-za-podrucje-gospodarenja-otpadom/propisi-za-podrucje-gospodarenja-otpadom