ZA ČIŠĆU I LJEPŠU ŽUPANJU – RECIKLIRAJMO ZAJEDNO

                                   

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

NAZIV PROJEKTA: 

ZA ČIŠĆU I LJEPŠU ŽUPANJU – RECIKLIRAJMO ZAJEDNO

Referentni broj: KK.06.3.1.18.0057 

PODACI O KORISNIKU:

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja

KRATAK OPIS PROJEKTA: 

Trgovačko društvo ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. je u travnju 2020.g., u sklopu javnog poziva “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”, prijavilo projekt „ZA ČIŠĆU I LJEPŠU ŽUPANJU – RECIKLIRAJMO ZAJEDNO”. 

Svrha javnog poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. 

Krajem studenoga 2020.g. projekt ČISTOĆE ŽUPANJA d.o.o. „ZA ČIŠĆU I LJEPŠU ŽUPANJU – RECIKLIRAJMO ZAJEDNO” je prihvaćen, a 10.12.2020.g. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu jednog specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada sa sustavom za automatsku identifikaciju.

Radi se o projektu koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”. Bespovratna sredstva za provedbu ovog projekta dodijeljena su ČISTOĆI ŽUPANJA d.o.o. u iznosu od 1.279.462,50 kn. 

Projekt će se provoditi u trajanju od 24 mjeseca na cijelom području pružanja javne usluge postupanja s otpadom ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. – Grad Županja, Općina Bošnjaci, Općina Gradište i Općina Cerna. 

Provedbom projekta riješiti će se problem ekonomski i ekološki neadekvatnog sustava prikupljanja otpada te će se nabavkom specijalnog komunalnog vozila s pratećim nadogradnjama za pojedine vrste otpada uspostaviti ekonomski i ekološki unaprijeđen sustav prikupljanja otpada na projektnom području. Naime, smanjiti će se potrošnja goriva i trošak rada po jedinici prikupljenog otpada ali i ušteda do 75% broja odvoza te unaprijediti uvjeti rada zaposlenika. 

Pored toga nabavkom pratećih nadogradnja za odvojeno sakupljanje kartona i papira, biootpada i plastike na mjestu nastanka otpada znatno će se tehnički unaprijediti sustav prikupljanja otpada u skladu s aktualnim standardima. 

Dodatni učinak projekta je bolja dostupnost usluge što će dodatno osigurati povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada. Naime, na dijelu projektnog područja (općine Bošnjaci, Gradište, Cerna) korisnici imaju pravo korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta samo jednom mjesečno, a provedba projekta će omogućiti učestalije odvojeno prikupljanje različitih vrsta otpada na kućnom pragu.  

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. kontinuirano provodi aktivnosti glede povećanja odvajanja reciklabilnog otpada iz miješanog komunalnog otpada na čitavom području pružanja javne usluge postupanja s otpadom.  

Do sada je to uspješno provedeno na području Grada Županja te općine Bošnjaci i Cerna gdje su korisnicima dodijeljeni posebni spremnici za odvojeno prikupljanje papira i plastike što ih je dodatno motiviralo na odvajanje otpada. Kako se ta praksa pokazala dobrom, ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. planira nastaviti sa podjelom spremnika za papir, plastiku i biootpad i na području ostalih jedinica lokalne samouprave gdje pruža javnu uslugu postupanja s otpadom. 

S obzirom na proširenje obuhvata prikupljanja reciklabilnih vrsta otpada, te činjenicu da je reciklabilni otpad prikupljan s dva kombija malog tovarnog prostora (2011. i 2012. godište) i s dva traktora s prikolicom (preko 15. godina starosti), planirana je nabava jednog novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada sa sustavom za automatsku identifikaciju.

Cilj je omogućiti svim korisnicima odvajanje papira, plastike i biootpada u zasebni spremnik na kućnom pragu, a koji će se odvoziti u skladu sa općim uvjetima pružanja usluge ČISTOĆE ŽUPANJA d.o.o. Osim nabave vozila, projektom su planirane i aktivnosti informiranja i vidljivosti.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:1.505.250,00 HRK
UKUPNA VRIJEDNOST PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA:1.505.250,00 HRK
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:1.279.462,50 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:19.11.2020. – 18.11.2022.

CILJEVI PROJEKTA: 

Osnovni cilj projekta je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu i njegovoj oporabi (kompostiranju), a time doprinijeti smanjenju količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu komunalnog otpada Stara Ciglana u gradu Županja.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  • nabava jednog specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada sa sustavom za automatsku identifikaciju
  • odvojeno prikupljeno preko 400 tona reciklabilnog otpada i smanjene količine otpada koje se odlažu na odlagalište za minimalno 10 posto u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon završetka projekta

Kontakt za više informacija o projektu: martina@cistoca-zu.hr,   032/827-994

Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije https:/razvoj.gov.hr/ i na povezici www.strukturnifondovi.hr

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiranSlika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiran

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost trgovačkog društva ČISTOĆE ŽUPANJA d.o.o.