PAPIR

OTPADNI PAPIR – plava boja posude 

  

Otpadni papir je vrijedna sirovina koja je Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05)  definirana pod ključnim brojem otpada 15 01 01. Recikliranjem navedenog ključnog broja se čuvaju šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka.

U Gradu Županja odvojeno skupljanje papira je započelo 2013. godine na način da korisnici otpadni papir odlažu u plave spremnike koje su prethodno zadužili u društvu ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. ili da papir odlože u postavljene spremnike na javnim površinama.

U plave spremnike treba odlagati:

  • novine, časopise, prospekte, kataloge,
  • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice, 
  • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
  • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).                                             

U plave spremnike ne smije se odlagati:

  • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
  • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.