KOMUNALNI OTPAD I MIJEŠANI K.O.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom u svom članku 4., stavak 1. točka 19. propisuje kako je:

KOMUNALNI OTPAD otpad koji je nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva,

a točkom 22. propisuje kako je

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanovama koji je po svojstvima sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

U kante i kontejnere za komunalni i miješani komunalni otpad NE SMIJE SE ODLAGATI:

  • korisni otpad koji se može reciklirati,
  • polutekuće stvari,
  • žar,
  • lešine životinja,
  • električne baterije, akumulatore, auto gume,
  • otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica,
  • otpad iz vrta,
  • otpadni građevinski materijal,
  • opasni otpad.

Komunalni otpad iz domaćinstva prikuplja se u PVC posudama od 120 l i 240 l, dok se u stambenim zgradama otpad prikuplja u PVC kontejnerima od 1100 l.

Preuzimanje posuda moguće je u ČISTOĆI ŽUPANJA d.o.o. uz prethodno ispunjenu prijavnicu i uz priložene odgovarajuće dokumente.

Građani imaju mogućnost za prikupljanje dodatnog otpada u vrećicama volumena 80 l i 120 l, s logotipom ČISTOĆE ŽUPANJA d. o. o., koje mogu kupiti na blagajni ČISTOĆE ŽUPANJA d.o.o.