BIORAZGRADIVI OTPAD

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne Novine 50/17) propisuje kako je BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD u okviru javne usluge:

  1. biootpad i
  2. otpadni papir i karton.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) propisuje kako je BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD otpad koji je nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad (otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom),

te kako je BIOOTPAD biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.