ODLAGALIŠTE

ODLAGALIŠTE

Gradsko odlagalište komunalnog otpada u Županji sa pratećim sadržajima smješten je na k.č. br. 2992/2 k.o. Županja ukupne površine oko 54.300 m2. Odlagalište se nalazi cca 1,8 km zapadno od središta Županje, uz cestu u Ulici Mladena Pozajića, a do odlagališta se dolazi cestom dužine od oko 200 m. Najbliži vodotok je rijeka Sava, udaljena cca 250 m od odlagališta. Krajobraz lokacije karakterizira ravnica koju presjeca rijeka Sava i mreža melioracijskih kanala. Lokacija odlagališta se nalazi blizu napuštene ciglane, gdje se u iskope otpad odlaže od 1971. godine. U blizini je šumarak koji vizualno dijeli odlagalište od ciglane. Tijelo odlagališta ukupne je površine oko 31.766 m2.

Odlagalištem upravlja društvo ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. Županja, a odgovorna osoba u pravnoj osobi koja upravlja odlagalištem je direktor Ante Klanac.

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom sukladno članku 89. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i članku 12. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14 i 51/14) je Manda Đurić, ing. poljop., a zamjenik odgovorne osobe za gospodarenje otpadom je Ivan Džoić, ing. građ.

Od 01.02.2019. godine na odlagalište se zabranjuje dovoz otpada od strane fizičkih osoba, pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika koji nisu registrirani za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Od 01.02.2019. godine radno vrijeme odlagališta:
** od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00
** subotom i nedjeljom i praznicima odlagalište ne radi.


Na odlagalištu se vodi Očevidnik o količinama i vrstama doveženog otpada.