Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke.
U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, a prema njemu prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje pa drugi postupci oporabe, dok je postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom. 

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.
Otpad koji se može reciklirati: papir, karton, staklo, plastika, metal, zeleni tj. biorazgradivi otpad.
Opasni otpad: baterije, akumulatori, motorna ulja, lijekovi, kemikalije.

Uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada tvrtka obavlja na području grada Županja, Općine Bošnjaci, Općine Gradište, Općine Štitar, te Općine Cerna. 

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

Otpad se sakuplja u:
*Tipiziranim plastičnim posudama (120, 240 i 1100 litara )
*Spremištima u kojima se nalaze posude od 1100 litara ovisno o broju korisnika koji koriste zajedničke spremnike u određenom spremištu
*Tipiziranim plastičnim posudama za papir i plastiku (120, 240 i 1100 litara).

Sakupljeni miješani komunalni otpad odlaže se i zbrinjava na odlagalištu komunalnog otpada „Stara ciglana“ u gradu Županja.

U Gradu Županja odvojeno prikupljanje otpada organizirano je:
*prikupljanje starog papira, plastike i stakla po sistemu od vrata do vrata
*putem reciklažnog dvorišta


Zakoni i propisi objavljeni su na http://www.haop.hr/hr/propisi-za-podrucje-gospodarenja-otpadom/propisi-za-podrucje-gospodarenja-otpadom

Zakon o gospodarenju otpadom 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.htmlPAPIR
"Čistoća Županja" d.o.o. sakuplja papir i karton iz domaćinstava, pravilno odložen u spremnicima plave boje prema utvrđenom rasporedu odvoza. 
U stari papir ne spadaju: tetrapack ambalaža, fotografije, plastificirani, zauljeni ili metalizirani papir, upotrijebljene maramice, pelene i sl. 


PLASTIKA IZ DOMAĆINSTAVA
"Čistoća Županja" d.o.o. sakuplja ambalažni otpad od ostalih polimera (plastike) iz domaćinstava, pravilno odložen u spremnicima žute boje prema utvrđenom rasporedu odvoza. 


GLOMAZNI OTPAD
Stari namještaj i druge uporabne predmete veće mase možete odložiti u reciklažnom dvorištu. Jednom godišnje korisnici mogu koristiti besplatnu uslugu odvoza glomaznog otpada do 2mprema unaprijed utvrđenom rasporedu i nakon ispunjenog obrasca. 


BOCE I LIMENKE Boce zapremine veće od 0,20 lit. u staklenoj, plastičnoj, aluminijskoj, željeznoj i limenoj ambalaži obvezne su preuzimati sve trgovine čiji je prodajni prostor veći od 200 m2


MET AMBALAŽA (LIMENKE) 
se odlažu u reciklažnom dvorištu. U te spremnike nije dopušteno bacati limenke s ostacima boja, lakova, ulja i kemikalija, te metalnu ambalažu koja je sadržavala zapaljive tekućine (dezodoransi i drugi sprejevi). 


STAKLENA AMBALAŽA
Ona koja nije u sustavu povratne naknade odlaže se u spremnike za staklo u reciklažnom dvorištu. 
Prije odlaganja staklenu ambalažu treba isprazniti, skinuti čepove i zatvarače. U kontejnere za staklenu ambalažu ne smiju se odlagati prozorska stakla, keramičko posuđe, žarulje, te ostale vrste stakla kao što su bolničko i laboratorijsko staklo. 


OPASNI OTPAD
Komunalni otpad, proizvodni otpad, ambalažni otpad, građevinski otpad, električni i elektronički otpad, vozila kojima je istekao vijek trajanja i otpadne gume mogu biti opasni otpad. Opasne tvari nalaze se u baterijama, akumulatorima, bojama, lakovima, kemikalijama, motornom ulju, starim lijekovima, razrjeđivačima, pesticidima, električnom i elektroničkom otpadu. Te tvari mogu biti otrovne, kancerogene, mutagene, infektivne, zapaljive, eksplozivne. Uđu li u vodu ili tlo mogu uzrokovati oboljenje ljudi i naštetiti drugim živim organizmima. 


ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD
Električni i elektronički otpad važno je odlagati odvojeno iz razloga što neke od komponenti od kojih je sastavljen spadaju u opasni otpad (hladnjaci, primjerice, sadrže plinove freone, a monitori teške metale). Elektronički otpad je štetan jer sadrži niz štetnih kemijskih spojeva poput kadmija, arsena, olova, žive, kroma, berilija, fosfora i plastike.
Svaki uređaj lakši od 30 kilograma možete besplatno predati u trgovini prilikom kupnje novog uređaja. Uređaje možete odložiti i u reciklažnom dvorištu. 


STARE GUME
Prilikom zamjene treba ih odložiti kod vulkanizera koji ih je dužan preuzeti. Za stare gume ne isplaćuje se naknada. 


METALI
Metal možete odložiti u reciklažnom dvorištu. 


GRAĐEVINSKI OTPAD
Svoj građevinski otpad koji nastaje u kućanstvu na Odlagalište mogu besplatno dovoziti osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom uz obveznu prethodnu najavu.


STARO MOTORNO ULJE
Preporučuje se motorno ulje mijenjati kod automehaničara koji je dužan skrbiti za njegovo zbrinjavanje. Otpadna motorna ulja mogu se odložiti u reciklažnom dvorištu, kao i zauljene krpe i kante. Otpadana ulja se moraju zbrinjavati odvojeno. Zabranjeno je u spremnik za motorna ulja odlagati ulje iz kočnica. 


OTPADNA MAZIVA ULJA
Otpadna maziva ulja možete odložiti u reciklažnom dvorištu. 


OTPADNA JESTIVA ULJA
Otpadno jestivo ulje može se odložiti bez naknade u reciklažnom dvorištu. 

STARE BATERIJE I AKUMULATORI
Stare baterije su opasne jer sadrže metale. Stare baterije i akumulatore dužne su preuzeti sve trgovine koje ih prodaju. 


STARI LIJEKOVI
Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i druge farmaceutske proizvode. U medicinski otpad spadaju i inzulinske igle.

 


RECIKLAŽNO DVORIŠTE                                                                          Odlagalište