Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke.
U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, a prema njemu prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje pa drugi postupci oporabe, dok je postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom. 

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.
Otpad koji se može reciklirati: papir, karton, staklo, plastika, metal, zeleni tj. biorazgradivi otpad.
Opasni otpad: baterije, akumulatori, motorna ulja, lijekovi, kemikalije.

Uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada tvrtka obavlja na području grada Županja, Općine Bošnjaci, Općine Gradište, Općine Štitar, te Općine Cerna. 

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO

Otpad se sakuplja u:
*Tipiziranim plastičnim posudama (120, 240 i 1100 litara )
*Spremištima u kojima se nalaze posude od 1100 litara ovisno o broju korisnika koji koriste zajedničke spremnike u određenom spremištu
*Tipiziranim plastičnim posudama za papir i plastiku (120, 240 i 1100 litara).

Skupljeni miješani komunalni otpad odlaže se i zbrinjava na odlagalištu komunalnog otpada „Stara ciglana“ u gradu Županja.

U Gradu Županja odvojeno prikupljanje otpada organizirano je:
*prikupljanje starog papira, plastike, stakla i tekstila po sistemu od vrata do vrata
*putem reciklažnog dvorišta


Zakoni i propisi objavljeni su na https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/propisi-i-medjunarodni-ugovori-1281/1281


PAPIR
"Čistoća Županja" d.o.o. sakuplja papir i karton iz domaćinstava, pravilno odložen u spremnicima plave boje prema utvrđenom rasporedu odvoza. 
U stari papir ne spadaju: tetrapack ambalaža, fotografije, plastificirani, zauljeni ili metalizirani papir, upotrijebljene maramice, pelene i sl. 


PLASTIKA IZ DOMAĆINSTAVA
"Čistoća Županja" d.o.o. sakuplja ambalažni otpad od ostalih polimera (plastike) iz domaćinstava, pravilno odložen u namjenskim vrećama prema utvrđenom rasporedu odvoza. 


GLOMAZNI OTPAD
Stari namještaj i druge uporabne predmete veće mase možete odložiti u reciklažnom dvorištu. Jednom godišnje korisnici mogu koristiti besplatnu uslugu odvoza glomaznog otpada do 2mprema unaprijed utvrđenom rasporedu i nakon ispunjenog obrasca. 


BOCE I LIMENKE Boce zapremine veće od 0,20 lit. u staklenoj, plastičnoj, aluminijskoj, željeznoj i limenoj ambalaži obvezne su preuzimati sve trgovine čiji je prodajni prostor veći od 200 m2


MET AMBALAŽA (LIMENKE) 
se odlažu u reciklažnom dvorištu. U te spremnike nije dopušteno bacati limenke s ostacima boja, lakova, ulja i kemikalija, te metalnu ambalažu koja je sadržavala zapaljive tekućine (dezodoransi i drugi sprejevi). 


STAKLENA AMBALAŽA
Ona koja nije u sustavu povratne naknade odlaže se u spremnike za staklo u reciklažnom dvorištu. 
Prije odlaganja staklenu ambalažu treba isprazniti, skinuti čepove i zatvarače. U kontejnere za staklenu ambalažu ne smiju se odlagati prozorska stakla, keramičko posuđe, žarulje, te ostale vrste stakla kao što su bolničko i laboratorijsko staklo. 


OPASNI OTPAD
Komunalni otpad, proizvodni otpad, ambalažni otpad, građevinski otpad, električni i elektronički otpad, vozila kojima je istekao vijek trajanja i otpadne gume mogu biti opasni otpad. Opasne tvari nalaze se u baterijama, akumulatorima, bojama, lakovima, kemikalijama, motornom ulju, starim lijekovima, razrjeđivačima, pesticidima, električnom i elektroničkom otpadu. Te tvari mogu biti otrovne, kancerogene, mutagene, infektivne, zapaljive, eksplozivne. Uđu li u vodu ili tlo mogu uzrokovati oboljenje ljudi i naštetiti drugim živim organizmima. 


ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD
Električni i elektronički otpad važno je odlagati odvojeno iz razloga što neke od komponenti od kojih je sastavljen spadaju u opasni otpad (hladnjaci, primjerice, sadrže plinove freone, a monitori teške metale). Elektronički otpad je štetan jer sadrži niz štetnih kemijskih spojeva poput kadmija, arsena, olova, žive, kroma, berilija, fosfora i plastike.
Svaki uređaj lakši od 30 kilograma možete besplatno predati u trgovini prilikom kupnje novog uređaja. Uređaje možete odložiti i u reciklažnom dvorištu. 


STARE GUME
Prilikom zamjene treba ih odložiti kod vulkanizera koji ih je dužan preuzeti. Za stare gume ne isplaćuje se naknada. 


METALI
Metal možete odložiti u reciklažnom dvorištu. 


GRAĐEVINSKI OTPAD
Građani grada Zadra koji imaju mjesto boravka na području Zadra mogu svoj građevinski otpad, koji nastaje u kućanstvu, besplatno odložiti na Odlagalištu otpada u Diklu, ukoliko ga sami dovezu u osobnom vozilu ili u osovinskoj prikolici za osobna vozila. 


STARO MOTORNO ULJE
Preporučuje se motorno ulje mijenjati kod automehaničara koji je dužan skrbiti za njegovo zbrinjavanje. Otpadna motorna ulja mogu se odložiti u reciklažnom dvorištu, kao i zauljene krpe i kante. Otpadana ulja se moraju zbrinjavati odvojeno. Zabranjeno je u spremnik za motorna ulja odlagati ulje iz kočnica. 


OTPADNA MAZIVA ULJA
Otpadna maziva ulja možete odložiti u reciklažnom dvorištu. 


OTPADNA JESTIVA ULJA
Otpadno jestivo ulje može se odložiti bez naknade u reciklažnom dvorištu. 

STARE BATERIJE I AKUMULATORI
Stare baterije su opasne jer sadrže metale. Stare baterije i akumulatore dužne su preuzeti sve trgovine koje ih prodaju. 


STARI LIJEKOVI
Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i druge farmaceutske proizvode. U medicinski otpad spadaju i inzulinske igle.Zakoni i propisi objavljeni su na https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/propisi-i-medjunarodni-ugovori-1281/1281

RECIKLAŽNO DVORIŠTE                                                                          Odlagalište