ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. je osnovana 06. veljače 2014. godine podjelom društva KOMUNALAC d.o.o. (koji je osnovan dana 10.10.1971. godine), a koja podjela je uvjetovana odredbama Zakona o vodama. 
ČISTOĆA ŽUPANJA je trgovačko društvo koje je u stopostotnom vlasništvu Grada Županja.

PREDMET POSLOVANJA: 
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- Skupljanja, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanje otpada),  odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Usluge i održavanje javnih parkirališta
- Održavanje stambenih zgrada
- Održavanje hortikulture
- Održavanje groblja, krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
- Upravljanje grobljima
- Tržnice na malo
- Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- Obavljanje dimnjačarskih poslova
- Knjigovodstvene usluge
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Poslovanje nekretninama
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- Obavljanje pogrebničke djelatnosti
- Djelatnost trgovanja otpadom
- Gospodarenje otpadom.

SKUPŠTINA:
SKUPŠTINA Društva je najviši organ Društva, a čini ju jedan osnivač, odnosno Grad Županja. Sukladno Odluci o osnivanju trgovačkog društva ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. koju je dana 19. prosinca 2013. godine donijelo Gradsko vijeće Grada Županja, Skupštinu društva ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. čini Gradonačelnik Grada Županje - gdin Damir Juzbašić, dipl. iur. 
Sukladno članku 18. Izjave o osnivanju društva ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 5 (pet) članova. Članove Nadzornog odbora bira Skupština društva na razdoblje od četiri godine svojom posebnom Odlukom i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani. 

NADZORNI ODBOR:
Domagoj Markovinović, Trg Republike 14, Županja, OIB: 17762569858 – predsjednik Nadzornog odbora
Mladen Gvozdić, Alojzija Stepinca 20, Županja, OIB: 01081638919 – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Igor Ivanković, Zlatodolska 10, Županja, OIB: 80145487477
Damir Buljević, Osječka 43, Županja, OIB: 82594663566
Marijan Zubak, Štitarska 2, Županja, OIB: 22588489768.


UPRAVA DRUŠTVA:
UPRAVU Društva čini jedan direktor koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
Odlukom Skupštine Društva od 26.02.2018.godine za direktora Društva imenovan je gospodin Ante Klanac, dipl. oec. na mandat od 5 (pet) godina.